“ม้า”

HW is a Professional Assignment Assistance Service Provider serving customers under a license
by Huge & Will (5775) GmbH., Germany; Licence No. 965124841; Expiry Date: March 09, 2020.

ความหมายของ Logo: “ม้า” ถูกใช้เป็น Logo ของเราด้วยเหตุผลที่ว่า ม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงาน เป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง ชนชั้นสูง และ วิถีชีวิตที่สุขสบาย และม้าเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรวดเร็ว ว่องไว ได้ฉายาว่า ม้าเร็ว ซึ่งจะส่งผลงานประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ลักษณะม้าที่มงคลจะมีลักษณะกำลังก้าวกระโดด ส่วน “สีชมพู” สื่อถึงความอ่อนโยน ความห่วงใย ความอบอุ่น และมีพลัง ยังสื่อถึงความสมดุล กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเป็นมิตร และ ความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย รับทำวิจัย

มีความสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการอย่างไร: เราเปรียบบุคคลกรและนักเขียนทุกคุณเป็นดั่ง “ม้า” ซึ่งต่างมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะเป็นผู้ที่ดำเนินงานให้คุณ ด้วยพลัง และ ความรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลงานคุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งเป็นผลงานที่มีความหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือ

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการ Academic Writing Service โดยเฉพาะวิจัย Writing Service ของเรา ทำให้ผลการดำเนินงานภาพรวมจัดอยู่ในอับดับชั้นนำ (Leading) ในบรรดาผู้ให้บริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เราสามารถลดภาระงานของคุณได้เป็นอย่างดีด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง


นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขงาน:
คุณสามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้เราดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่คุณพบจุดบกพร่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้น้อย

คุณภาพงาน: ไม่มีคุณคุณใดที่ต้องการรับบริการวิจัย Writing Service ด้วยผลงานที่เป็นดัง ”กระจุก” ข้อมูล ที่ขาดความถูกต้องแม่นยำ ทำให้เราทำวิจัยอย่างตั้งใจเพื่อมอบผลงานที่มีเนื้อหาชัดเจน กระชับ และผ่านการตรวจทานแก้ไขด้าน Grammar โดย English Native Speakers เมื่อคุณได้ทำการรีวิวผลงาน คุณจะพบว่าผลงานของเรามีคุณภาพที่คุณพึงพอใจ

Originality หรือ ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำกันกับความคิดของคนอื่น: ขณะดำเนินงานเราตระหนักเสมอว่าการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และการคิดวิเคราะห์ที่ดีจะช่วยสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดความคิดริเริ่มลงไปในผลงานได้ ทว่ายังไม่เพียงพอ เพราะก่อนส่งมอบงานให้คุณทุกครั้ง เราจะทำการตรวจสอบ Originality ด้วย Plagiarism-Check Programmes หลายๆ โปรแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานจะต้องเป็น Authentic Work เท่านั้น

เมื่อเราก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการทำ Market Survey ด้วยการใช้บริการรับทำวิจัย (วิจัย 1000 คำ ระดับปริญญาโท) จากผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย กว่า 15 ราย ทำให้พบว่า ผู้ให้บริการ Customวิจัย Writing Service กว่า 63% สร้างงานด้วยวิธีการ “Jumble” หรือการนำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง มารวบรวมไว้โดยปราศจาก Logic ที่เหมาะสม ทำให้เนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน หรือไม่จำเพาะเจาะจงมากพอ และปราศจากการเชื่อมโยง การวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ให้บริการ Customวิจัย Writing Service กว่า 68% เข้าข่าย Plagiarism อีกด้วย ด้วย Market Survey นี้ ทำให้ เราตระหนักว่าวิจัย คือ Authentic Writing Work ที่จะต้องมีการ “เขียน” ขึ้น จากการศึกษา รวบรวม คิด วิเคราะห์ โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง แนวคิดนี้ ทำให้บริการของเรามี Content ที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ห่างไกลจาก Plagiarism เพราะเราเขียนขึ้น ไม่ได้คัดลอก หรือ Copy & Paste ไม่เป็นการคัดลอกผลงานของนักเขียนท่านอื่น

นักเขียนที่มีคุณภาพ: นักเขียนของเราจบการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เท่านั้น (จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ) โดยนักเขียนแต่ละคุณ จะมีความรู้ความสามารถในสาขาที่แตกต่างกัน ทำให้เราสามารถให้บริการ Academic Writing Service ที่มีคุณภาพโดยนักเขียนที่มีความรู้ในสาขาเดียวกัน หรือสาขาที่ใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม: Terms and Conditions (English) | ค่าบริการทำวิจัย | สั่งทำวิจัย | ติดต่อเรา