Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

คำอธิบาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ที่จำกัดต่อไปนี้เราให้บริการเขียนงานเขียนชนิดต่างๆ งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการโดยจะไม่ให้อำนาจหรือความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการในการคัดลอกหรือทำซ้ำ เนื้อหางานทั้งหมดหรือเนื้อหางานส่วนหนึ่งส่วนใดในเชิงพาณิชย์ เรามุ่งเน้นนโยบายของด้านคุณภาพของเนื้อหา หากผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ“) สั่งซื้องานเขียนชนิดต่างๆ งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ จากเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา“) หมายความว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ต่อไปนี้ และเต็มใจที่จะเห็นด้วยกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ใดๆ คุณควรงดใช้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดยเราหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ order@research-thesis.com

1. บริการ

(ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “งาน“) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการทั้งหมด

งานเขียนชนิดต่างๆ งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ: งานเขียนชนิดต่างๆ งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ จะได้รับการดำเนินการโดยนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทางเรา

ความช่วยเหลือในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการใดๆ: ผู้ช่วยเขียนงานเขียนเชิงวิชาการใดๆ คือนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทางเรา

การแก้ไขงาน และ การพิสูจน์อักษร: การแก้ไขงาน และ การพิสูจน์อักษรที่ให้บริการแก่คุณ จะได้รับการดำเนินการโดยนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทางเราโดยเป็นการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร ด้านความถูกต้องของไวยากรณ์ และ การอ้างอิง รวมถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ

2. ความเป็นส่วนตัว

ในการสั่งทำวิจัยใดๆ เราจะไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากคุณ ได้แก่ ชื่อ ระดับการศึกษา เนื้องาน สถานศึกษา e-mail เบอร์โทรศัพท์  LINE ID และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน ไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อบุคคลที่สามใดๆ ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณก่อนเท่านั้น

3. การชำระค่าบริการ

เรารับชำระค่าบริการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เฉพาะธนาคารภายในประเทศไทย
(2) Credit Card หรือ Debit Card
(3) PayPal

เรายกเลิกการสั่งงานแบบ “ไม่ต้องชำระมัดจำค่าบริการ” ในเดือนพฤษภาคม 2560 และการเรียกเก็บค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำวิจัย ซึ่งอาจพิจารณาจากปัจจัยด้านความยาก-ง่าย ของเนื้อหางานเป็นหลัก และจะเรียกเก็บค่าบริการทำวิจัยเพื่อยืนยันการสั่งงานทันที ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระค่าบริการทำวิจัย 100% หลังสั่งงาน หรือ หลังคุณตกลงให้ทำวิจัย โดยเราจะเริ่มดำเนินการสร้างงานหลังได้รับแจ้งการชำระค่าทำวิจัยแล้วเท่านั้น โดยจะตรวจความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ภาษา ตลอดจนตรวจดัชนีความคล้ายคลึงกัน (Similarity Index) หลังจากนั้น ทางเราจะส่งงานฉบับเต็ม (Full) ให้คุณทันทีหลังเสร็จ หรือ ในวันที่กำหนดส่งงาน

ทั้งนี้ เราจะเริ่มดำเนินงานหลังมีการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น

ในกรณีงานด่วน หรือ ด่วนที่สุด ที่คุณต้องการงานภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่คุณติดต่อมา อาทิ คุณติดต่อมา เวลา 15:00 น. แต่คุณชำระค่าบริการทำวิจัยเวลา 15:55 น. คุณจะได้รับงาน ภายในเวลา 17:55 น.

4. ค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ

การชำระด้วย Credit Card หรือ Debit Card หรือ PayPal มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
ค่าบริการ + 4.4% ของค่าบริการ + 10.60 บาท
ตัวอย่าง กรณีค่าบริการ เท่ากับ 1500 บาท
1500 + (1500 x 4.4%) + 10.60 = 1576.6 บาท

การชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีโอนต่างธนาคาร คุณสามารถหักเงินจำนวน 25 บาท ออกได้)

5. การชำระค่าทำวิจัยล่าช้า

หลังงานเสร็จพร้อมส่ง และเราได้แจ้งต่อคุณว่างานพร้อมส่งแล้ว โดยได้ส่ง SAMPLE ให้คุณแล้วนั้น หากคุณชำระค่าทำวิจัยล่าช้าเกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่การแจ้งความพร้อมในการส่งงาน เรามีแนวปฏิบัติดังนี้:

– คุณจะต้องเพิ่มส่วนต่างของค่าบริการ จำนวน 10% ทุกวันที่ชำระล่าช้า เช่น หากราคางาน หรือ ค่าบริการค้างชำระคือ 3000 บาท หากคุณชำระล่าช้า 120 ชั่วโมง (3 วัน + 2 วัน) คุณจะต้องชำระ 3300 บาท ในวันที่รับงานฉบับ Full
– หากคุณจะต้องชำระค่าทำวิจัยล่าช้า ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื่อเสนอแนวทางการชำระค่าทำวิจัยอื่นๆ ต่อไป
– หากคุณชำระเงินล่าช้าเกินกว่า 144 ชั่วโมง (3 วัน + 3 วัน) เราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งงานให้ และยกเลิกรายการการสั่งงาน และหากพบว่ามีการนำงานไปใช้ จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การรับประกันงานที่ปราศจากการคัดลอกผลงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ turnitin Account ของเรา

ก่อนที่จะมีการส่งมอบงานให้แก่คุณ เราจะดำเนินการสแกนงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบและค้นหาการคัดลอกผลงาน หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงาน เราจะดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ มาตรฐานการเขียน และความคล้ายคลึงกันในลำดับที่ถือได้ว่าเป็นการคัดลอกผลงาน และจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจการคัดลอกผลงาน ในกรณีที่พบว่างานมีการคัดลอกผลงานเพียงเล็กน้อย หรือพบว่าเป็นผลมาจากความผิดพลาดของซอฟแวร์ เราจะไม่มีการรับประกันการคัดลอกผลงาน ในการใช้บริการ หมายถึงคุณยอมรับว่าการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

7. แหล่งอ้างอิง

ในการสั่งซื้องานใดๆ คุณยอมรับเงื่อนไขที่งานที่ได้รับการดำเนินการหรือแก้ไขโดยเรามาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรี และ แบบที่ต้องชำระค่าบริการ การแหล่งอ้างอิงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบการเพิ่มเติมใดๆ ของงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณเอง

8. การประกันคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งซื้อ

ในการสั่งทำวิจัยใดๆ เราจะไม่รับประกันคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งซื้อ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง คุณจะต้องส่งรายละเอียดงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยรายละเอียดงานดังกล่าว อาจครอบคลุมถึงลักษณะ และทัศนคติของอาจารย์ผู้สั่งงาน ทั้งนี้ งานใดๆ ที่ได้รับการสั่ง ถือเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถของคุณซึ่งหมายถึงความสามารถของนักศึกษา ในการศึกษาเนื้อหาที่สอนในบทเรียนต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อได้รับงานไปแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ คุณควรให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่องาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการชี้จุดผิดพลาดในกระบวนการคิด การเขียน ซึ่งส่งผลได้ดียิ่งกว่าเพียงการให้คะแนน

9. รูปแบบไฟล์งาน

เราจะส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบ Microsoft Office Professional Plus 2013 (สกุลไฟล์ .docx และ .pptx [ถ้ามี]) เว้นแต่รูปแบบอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้

10. การรับประกัน “Similarity Index < 5%”

การรับประกัน “Similarity Index < 5%” หรือ การรับประกันดัชนีความคล้ายคลึงกัน < 5% ถูกใช้เฉพาะในงานที่คุณเลือกตัวเลือก turnitin ขณะที่คุณยืนยันคำสั่งซื้องาน ซึ่งในงานที่คุณไม่ได้เลือกตัวเลือกดังกล่าว ดัชนีความคล้ายคลึงกันจะไม่เกิน 35%

11. การคำนวณค่าบริการทำวิจัย

เราคำนวณค่าบริการทำวิจัยแล้วแต่กรณีงาน โดยคำนึงถึงความยาก-ง่าย ของงานเป็นหลัก และคำนวณค่าบริการทำวิจัยโดยหลายปัจจัยย่อยอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ระดับการศึกษา, ประเภทงาน, Reference Style, จำนวนคำ, ระยะเวลาในการดำเนินงาน, การส่งทาง turnitin.com, Additional Services (อาทิ Executive Summary, Work Outline, Preface & Table of Content, เป็นต้น) และ วิธีการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณี งานเรียงความ หรือวิจัย ค่าบริการทำวิจัยขั้นต่ำคือ คำละ 2.47 บาท

12. การติดต่อสื่อสาร

คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทาง LINE@ และทาง Email เท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดยเราไม่รับสั่งทำวิจัย รับทราบรายละเอียดงาน ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน หรือประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ทุกกรณี ทั้งนี้ เนื่องด้วยการโทรติดต่อมีผู้รับสารเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดความจำเป็นในการอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดต่อ นักเขียนหรือผู้ดำเนินงาน อีกครั้งหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจหรือมุมมองของผู้รับสาร ซึ่งมิใช่นักเขียนหรือผู้ดำเนินงาน การที่คุณพิมพ์อธิบายคำสั่งทำวิจัยมาอย่างชัดเจน หรือ ให้รายละเอียดต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากกว่า

นโยบายด้านความคุ้มครองในการสั่งทำวิจัย

 1. เราสามารถคืนเงินค่าบริการให้แก่คุณ ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
  – ไม่มีการจัดส่งงานใดๆ ทั้งสิ้น
  – มีการจัดส่งงาน แต่มีความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
  – มีการจัดส่งงาน แต่เนื้อหางานไม่ครบถ้วน
 2. จากกรณีข้างต้น ให้คุณดำเนินการส่งแบบฟอร์มเพื่อขอคืนเงินค่าบริการ
 3. ในกรณีที่มีการจัดส่งงานให้แก่คุณแล้ว แต่มีความล่าช้า หรือ มีการจัดส่งงานให้คุณแล้ว แต่งานไม่ครบถ้วน หรือกรณีใกล้เคียง เราจำเป็นต้องคิดค่าบริการตามจำนวนงานที่ได้มีการดำเนินงานไป และจะคืนเงินค่าบริการเฉพาะจำนวนเงินค่าบริการที่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน
 4. เราเป็นเพียงสื่อกลางในการรับคำสั่งซื้องานจากคุณเพื่อส่งต่อให้กับนักเขียน เราชำระค่าบริการทำวิจัยให้แก่นักเขียน 10 – 50% ทันทีที่มีการชำระจากคุณ และชำระส่วนที่เหลือหลังมีการส่งมอบงาน โดยหักค่าบริการทำวิจัย 20% เป็นค่าการประสานงาน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดใดๆ หรือ เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน เราจะดำเนินการติดต่อนักเขียนเพื่อให้คืนเงินค่าบริการทำวิจัยที่ได้ชำระไปแล้วดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลา 7 – 30 วัน ทว่า ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อนักเขียนได้ ภายใน 60 วัน เราจะคืนค่าบริการทำวิจัยให้แก่คุณให้เร็วที่สุดหลังจากนั้น
 5. การพิจารณาคืนเงินค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำวิจัย
 6. เราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ ในการลงงานล่าช้ากว่าที่กำหนด กรณีที่มีการปรับปรุง Similarity Rate ก่อนส่งมอบงานให้แก่คุณ ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องให้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหางาน จน Similarity Rate มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้ประสานงานจะแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะต้องรอการส่งมอบงานหลังมีการปรับปรุง Similarity Rate แล้วเท่านั้น
 7. เราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ หากพบว่าในวันที่ส่งมอบงาน คุณไม่ตรวจเช็คงานจากความประมาท หรือจากความบกพร่องบางประการ เช่น เราได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือ ไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องเหล่านี้ให้คุณทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคและความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 8. เราขอสงวนสิทธิในการใช้แหล่งข้อมูลใดๆ ตามที่คุณกำหนดไว้ เว้นแต่นักเขียนได้ชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลที่ระบุในคำสั่งซื้องานนั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน หากนักเขียนไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง คุณจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักเขียนด้วย หากคุณไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้ อาจนำไปสู่การล่าช้าในการดำเนินคำสั่งซื้องานและคุณจะต้องยอมรับกับเหตุการณ์นี้

คำสงวนสิทธิ์

ในงานให้คำสั่งซื้องานใดๆ แก่เราและได้ชำระค่าบริการดำเนินงานให้แก่เราแล้ว คุณเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้

 1. คุณยอมรับว่างานเขียนชนิดต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยเราของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิจัย ของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือการศึกษา งานเขียนของเราเป็นเพียงแหล่งอ้างอิงสำหรับคุณที่สามารถใช้ในงานวิจัย ในอนาคต และเราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างขั้นตอนการเขียนของคุณ งานเขียนชนิดต่างๆ ของเราไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับทดแทนงานจริงที่ใช้ส่งอาจารย์ เราไม่สนับสนุนการขโมยความคิดใดๆ และไม่มีส่วนร่วมในการขโมยความคิดใดๆ
 2. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่คุณให้รายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ความยากในการสื่อสารเพื่อดำเนินคำสั่งซื้องาน ในกรณีเช่นนี้นักเขียนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้องานโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้คุณจะชำระค่าบริการทำวิจัยแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์โดยเร็วและจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งงานใดๆ ในกรณีที่มีการคืนเงิน
 4. เราจะดำเนินงานตามข้อมูลคำสั่งซื้องานที่คุณให้ไว้เท่านั้น หากงานเขียนที่ได้ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคำสั่งซื้องานที่ระบุไว้ นักเขียนจะทำการแก้ไขภายใน 7 วันหลังได้รับคุณได้รับงานแล้ว ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้รายละเอียดคำสั่งซื้องานที่จำเป็นตั้งแต่ต้น เราจะดำเนินการแก้ไขโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม
 5. เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม เราอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการอัพเดตเว็บไซต์หรือข้อมูล