รับจ้างทำวิจัย – ขั้นตอนการดำเนินงาน

การ รับจ้างทำวิจัย เกิดขึ้นเมื่คุณมีความไม่สะดวกในการทำวิจัยด้วยตนเอง จึงมองหาบริการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ และได้พบกับบริการของเรา ซึ่ง ขั้นตอนการทำวิจัย ตลอดจนการให้บริการและการดำเนินงานทั้งหมด มีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. คุณประเมินค่าบริการ โดยกรอกข้อมูลงาน และยืนยันการสั่งงานตามราคาที่แสดงไว้ (ประเมินค่าทำวิจัย): ในขั้นตอนนี้ คุณจะกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานในลักษณะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าบริการตามที่ได้ตั้งค่าการคำนวณไว้ ซึ่งมีความแม่นยำสูง 
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อกลับ โดยยืนยันวันและเวลาในการส่งมอบงาน พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการชำระค่าบริการ: หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลงานเรียบร้อย และยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งพอใจกับค่าบริการทำวิจัย ข้อมูลจะถูกส่งไปยังทีมผู้ประสานงาน โดยจะมีการศึกษารายละเอียดงานอีกครั้ง หลังจากนั้นทีมผู้ประสานงานจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันรายละเอียดงาน และยืนยันวันและเวลาในการส่งงาน ทั้งนี้ผู้ประสานงานจะชี้แจงวิธีการชำระค่าบริการตามที่คุณสะดวกด้วย 
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนสำหรับดำเนินงาน และ คุณดำเนินการชำระค่าบริการและแจ้งการชำระ (แจ้งการชำระค่าบริการ): ขณะรอการชำระค่าบริการจากคุณ ทีมผู้ประสานงานจะติดต่อทีมนักเขียนเพื่อแจกแจงงานเขียนนักเขียนที่สะดวกรับทำงานที่ได้รับคำสั่ง หลังจากที่มีการชำระค่าบริการแล้วนั้น ค่าบริการดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้เขียนทันที ทีมนักเขียนที่ได้รับมอบหมายจะเริ่มดำเนินการเขียนทันทีหลังได้รับชำระ 
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนเพื่อติดตามการดำเนินงาน: ในการสั่งงานในแต่ละครั้ง จะมีการติดตามงาน 3 – 5 ครั้ง ตามระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด ผู้ประสานงานจะติดต่อสอบถามถึงความสำเร็จในการดำเนินงานจากทีมนักเขียน และแจ้งต่อผู้สั่งทำวิจัยหรือคุณ 
  1. นักเขียนส่งงานฉบับ Draft ให้แก่ผู้ประสานงานหลัก และ ผู้ประสานงานหลัก Proof งานด้วย turnitin: หลังทีมนักเขียนดำเนินงานจนแล้วเสร็จ จะส่งงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็น Draft ให้แก่ผู้ประสานงานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของงานและเปอร์เซ็นต์ Similarity Rateโดยผู้ประสานงานจะรับงานมาจากทีมนักเขียนและส่งเข้า turnitin ทันที โดยจะรอจนกว่า Similarity Rate ปรากฏ 
  1. turnitin แจ้งผล: กรณี Similarity Rate ไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องส่งกลับให้นักเขียนแก้ไขงาน กรณี Similarity Rate เป็นไปตามที่กำหนด งานจะถูกส่งให้คุณทันที ในกรณีที่คุณชำระค่าบริการครบแล้ว หากยังไม่ครบจะส่ง Draft 90% ให้แก่คุณ และรอจนกว่าจะชำระค่าบริการจนครบ แล้วจึงส่งฉบับ Full ให้แก่คุณ

ขั้นตอน รับจ้างทำวิจัย

(1) Low-Volume Order: ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ ≤ 1000 ไม่จำกัดเวลา

ดำเนินงานโด: มิลินท์ ศักดาบุตร; ศริตวรรธน์ บุษบง

ดำเนินงานโดยผู้ประสานงานหลักทันที


(2) Ordinary Order:
ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ > 1000 ใช้เวลา > 2 วัน

ดำเนินงานโดย: กนกทิพ ทิพย์แก้ว; กมลานันท์ บุญเทพรักษา; กิตติ อุปการกรณ์; คันธารัตน์ มานะปราบ; จิตติมา สัจนสกุล; ชญานี ดิษดา; ชนนิกานต์ อำไพพรรณ; ดนยา เลขกร; ถวิศ กรองทอง; ปัทมวรรณ ทองอิศรา; รวิวรรณ สืบเจริญ; ลักขณา จันทร์สุวรรณ์; วรายุส นุเคราะห์รักษา; ศรัณยู ทองเจริญ; ศุภวัฒน์ คุณามิตร; สถิตคุณ วรรณาจันทร์; สวิตต์ เตชะเลิศวรกุล; เหมือนจันทร์ เตชะเลิศวรกุล; อดิเทพ แก้มจันทรา

ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

≤ 800 คำ: ผู้ประสานงานหลัก
< 1000 คำ: นักเขียน 2 คุณ
≤ 3000 คำ: นักเขียน 3 คุณ
≤ 5000 คำ: นักเขียน 4 คุณ
≤ 7000 คำ: นักเขียน 5 คุณ
≥ 7001 คำ: นักเขียน 6 – 8 คุณ


(3) Additional Order #1
: เพิ่มเนื้อหางานเก่า ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ ≤ 1000 ไม่จำกัดเวลา

ดำเนินงานโด: มิลินท์ ศักดาบุตร; ศริตวรรธน์ บุษบงกนกทิพ ทิพย์แก้ว; กมลานันท์ บุญเทพรักษา; กิตติ อุปการกรณ์; คันธารัตน์ มานะปราบ; จิตติมา สัจนสกุล; ชญานี ดิษดา; ชนนิกานต์ อำไพพรรณ; ดนยา เลขกร; ถวิศ กรองทอง; ปัทมวรรณ ทองอิศรา; รวิวรรณ สืบเจริญ; ลักขณา จันทร์สุวรรณ์; วรายุส นุเคราะห์รักษา; ศรัณยู ทองเจริญ; ศุภวัฒน์ คุณามิตร; สถิตคุณ วรรณาจันทร์; สวิตต์ เตชะเลิศวรกุล; เหมือนจันทร์ เตชะเลิศวรกุล; อดิเทพ แก้มจันทรา

ดำเนินงานโดยผู้ประสานงานหลักทันที

(4) Additional Order #2: เพิ่มเนื้อหางานเก่า ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ > 1000 ใช้เวลา > 2 วัน

ดำเนินงานโด: เปี่ยมสุข บรูซ; ภวิตรา สุวรรณวงศ์; เมธัส เจอร์ราร์ด; วินเซอร์ บรูซ

ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

≤ 1000 คำ: ผู้ประสานงานหลัก
≤ 3000 คำ: นักเขียน 2 คุณ
≤ 5000 คำ: นักเขียน 3 คุณ
≥ 5001 คำ: สร้าง Order ใหม่ และติดต่อนักเขียนใหม่

(5) Free Revision: แก้ไขเนื้อหางานเก่า ไม่คิดค่าบริการ < 30 วัน

ดำเนินงานโด: N/A
ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

นักเขียนที่เป็นผู้ดำเนินงานมีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการแก้ไขหากมีกำหนดการส่งงานข้อ 1 – 4 ค้างอยู่

ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนที่ว่างดำเนินการ และดำเนินการแก้ไขงานให้

รับจ้างทำวิจัย